Homenatge a Don Bosco

Homenaje Don Bosc

Homage to Don Bosco

Qui és

Quien es

Who is

Jordi Alumà

Els antics alumnes de la Federació de Catalunya han volgut fer un homenatge a Don Bosco en el seu 200 aniversari encarregant una obra d'art a pintor Jordi Alumà, internacionalment reconegut, que va ser antic alumne del col·legi salesià de Sarrià a Barcelona.

El resultat és aquest homenatge a Don Bosco, fet amb grisalles, del qual s'han realitzat 125 litografies originals destinades a personalitats de l’àmbit salesià i per antics alumnes en general.

Los antiguos alumnos de la Federación Cataluña, han querido hacer un homenaje a Don Bosco en su 200 aniversario encargando una obra de arte a pintor Jordi Alumà, internacionalmente  conocido,  que fue  antiguo alumno del colegio  salesiano de Sarrià en Barcelona.

El resultado es  este homenaje a  Don Bosco,  hecho  con grisallas,  del que se han realizado 125 litografías originales destinadas a personalidades del ámbito salesiano y para antiguos alumnos en general.

The Salesian Aalumni of the Federation of Catalonia have wanted to pay homage to Don Bosco on its 200th anniversary by commissioning a work of art by painter Jordi Alumà, known internationally, who was a student of Salesian College of Sarrià, in Barcelona.

The result is a tribute to Don Bosco, made with grisaille, which have been conducted 125 original lithographs intended scope Salesian personalities and alumni in general.

Vídeo de

Vídeo de

Video of

Jordi Alumà


Contacta amb nosaltres a

Contáctanos a

Contact us at

670 831 796 | pere@navalles.cat